Dwa rodzaje ludzi
Dwa rodzaje ludzi
Dwa cele życiowe
Dwa cele życiowe
Oprawa na Legii
Oprawa na Legii
Chyba się nie ujawni
Chyba się nie ujawni
Nawet na znakach
Nawet na znakach
To uczucie
To uczucie
Guliwer
Guliwer
Da się?
Da się?